Docent Ralf Sundberg kommenterar

Docent Ralf Sundberg kommenterar

Om denna blogg

I boken "Forskningsfusket" visas hur dagens kostråd kom att formas som ett resultat av de samhällsförhållanden och den vetenskapssyn som rådde efter andra världskrigets slut, då kunskapen om fetternas och kolesterolets roll för cellers funktion till stor del var okänd. Med nya forskningsrön inom läran om fetter, lipidomics, är ett paradigmskifte på gång inom näringslära och medicin. Här kan du följa händelseutvecklingen och debatten.

Kardiovaskulär prevention och ”livsstilsmottagningar”

SamhälleSkapad av Ralf Sundberg tis, mars 19, 2013 16:18:05

För att ytterligare befästa myten om att kolesterol skulle vara farligt har framförallt läkemedelsbolaget Pfizer satsat marknadsföringsmedel på att inrätta professurer vid många universitet, och särskilt då i ämnet kardiovaskulär prevention, som innebär förebyggande behandling mot hjärtkärlsjukdom. Detta initiativ uppskattas säkert av många universitet och sjukvårdshuvudmän, eftersom det innebär ett tillskott till budgeten, men syftet bakom satsningen är förstås att Pfizer vill sälja mer läkemedel. Förfarandet tjänar ytterligare ett syfte. De personer som tacksamt tar emot dessa professorstitlar som de annars knappast varit kvalificerade för och dessutom får sin verksamhet finansierad av Pfizer hamnar i en beroendeställning. Därför ser de det sedan som sin uppgift att stå upp för kolesterolhypotesen, när denna kritiseras av mer seriösa forskare.. Med en professorstitel kan dessa personer sedan röra sig självsäkert i media och få tilltro till nästan vad de säger, eftersom media så gott som alltid intar en beundrande attityd och tilldelar professorer expertroller även i frågor som ligger lite vid sidan om professorns egentliga ämne. För när en professor säger något obegripligt, tolkas detta bara som att det som sägs är alltför svårt för vanliga människor att förstå, och inte som det många gånger borde: Att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Den 7 januari 2008 invigdes en så kallad livsstilsmottagning vid Sveriges mest prestigefyllda medicinska institution, nämligen Karolinska institutet. Professor i kardiovaskulär prevention vid denna är allmänläkaren Mai-Lis Hellénius, som utnämndes 30 oktober 2007. Bland sina övriga meriter kan Hellénius räkna att hon sitter i Swedish Nutrition Foundations (SNF) forskningsråd. SNF har tidigare bidragit till att finansiera hennes forskning. Dessutom sitter hon i Livsmedelsverkets expertgrupp för kostfrågor, tillsammans med sin make Tommy Cederholm, som är professor i nutrition i Uppsala och dessutom styrelseledamot i SNF. Professor Hellénius verksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset beskrivs på sjukhusets hemsida så här:

” i form av gruppträffar kommer livsstilsmottagningen att arbeta med patienternas fysiska aktivitet, matvanor, nikotin- och alkoholbruk samt stress. Före och efter "livsstilskursen" kontrolleras patienternas vikt, midjemått (bukfetma), blodtryck, blodfetter, blodsocker och livskvalitet (inklusive mat- och motionsvanor). Livsstilsmottagningen ska sträva efter att lyfta fram det friska och lusten i att röra sig och att äta både gott och bra.

Många studier visar att sjukvården kan bli mycket bättre på att behandla bakomliggande faktorer till hjärt- och kärlsjukdom – det vill säga höga blodfetter, högt blodtryck, högt blodsocker, okänslighet för insulin, övervikt, bukfetma, med mera. Alla dessa faktorer är starkt kopplade till vår livsstil.

I svenska och internationella dokument har livsstilen numera en central plats både vad gäller att förebygga och att behandla hjärt- och kärlsjukdomar. Den vetenskapliga grunden är god, men fortfarande satsas förhållandevis lite på detta. Enligt nya svenska hälsoekonomiska studier kan satsning på livsstilsarbete dessutom innebära en ekonomisk besparing för vården. Livsstilsmottagningen stöds av externa projektmedel från läkemedelsföretaget Pfizer.”

Eftersom Pfizer säljer läkemedel som sänker kolesterol , högt blodtryck och blodsockret vid diabetes, läkemedel för rökavvänjning och för sexuell lust (Viagra), kan denna mottagning sägas vara ett mycket illustrativt exempel på hur läkemedelsföretag genom denna typ av partnerskap med ett känt universitetssjukhus funnit ett kreativt och samtidigt diskret sätt att marknadsföra sina produkter.

Mottagningen marknadsför en livsstil med fettsnål mat, som på sikt faktiskt ökar risken för just de sjukdomar Pfizers läkemedel självklart inte botar men ändå används för oftast under resten av livet hos de som fått diagnoserna. Eftersom professor Hellénius egen forskning visat att minskat fettintag hos medelålders män gav mindre midjemått används denna som exempel i mottagningens livsstilsinformation. Ja, de män som undersöktes vid Sollentuna vårdcentral som åt 3-4 skivor mindre ost om dagen motsvarande en minskning på 10 gram fett eller 90 kalorier från fett hade verkligen 1,3 cm mindre midjemått efter ett halvår i Hellénius studie. En centimeter är emellertid så lite att det ryms inom marginalen för mätfel och därför är ju hälsoeffekten i ärlighetens namn noll av ett sådant så kallat livsstilsråd. Att vi numera vet från större och bättre genomförda studier över längre tid att fettsnål kost ger försämrade blodfetter och på sikt ökar viktuppgången och diabetesrisken låter professor Hellénius förstås bli att berätta, när Pfizers professionella marknadsförare ordnar intervjuer med media. Som exempel kan nämnas artikeln ” Livsstilsarbete vinner terräng” i tidskriften Praktikan från vårdföretaget Praktikertjänst där jag är anställd. Där minskar dessutom midjemåttet hos de medelålders männen i hennes studie till imponerande två centimeter istället för en. Och det var ju nästan sant. Professorer som lärt sig konsten att nästan säga sanningen, men inte hela sanningen är förstås drömmen för de kommersiella krafter som har dem i sitt grepp.

Pfizer tog initiativ till att starta en livsstilsmottagning i Vetlanda i samarbete med Jönköpings läns landsting. Den invigdes i oktober 2008, och i samband med detta föreläste just professor Hellénius. På Pfizers hemsida kan man läsa hur denna mottagning fungerar:

” – Det övergripande syftet är att all personal på Vetlanda vårdcentral ska bidra till en starkare hälsoorientering och således till en effektivare hälso- och sjukvård, säger Marie [Rooth, projektledare].
Livsstilsmottagningen är ett verktyg och stöd till övriga professioner för att förverkliga detta. Enligt nya rekommendationer ska livsstilsförändringar alltid ingå som en del av behandling vid vissa diagnoser som exempelvis hypertoni [högt blodtryck]. Nu har vi en organisation som på ett bättre sätt följer upp resultaten. Sjuksköterskorna ser till att målvärden uppnås genom att stödja patienten till livsstilsförändringar samt ansvarar för titrering av läkemedel (hypertoni, hjärtsvikt, diabetes, hyperlipidemi).

– I det nationella kvalitetsregistret för diabetiker (NDR) kan vi se att vår enhets resultat förbättrats, avseende målblodtryck med upp till 10 procent på bara tre månader. Det visar på en stor potential till förbättring när man jobbar strukturerat.”

”Titrering av läkemedel”, det vill säga utprovning och dosering utförs således av sjuksköterskor i stället för av läkare i Vetlanda. Dessa sjuksköterskor har specialutbildats av läkemedelsbolaget Pfizer i att följa behandlingsrekommendationer från expertgrupper, och fördelen med detta är att dessa genom en lägre utbildningsnivå saknar den skepticism och de bromsar som läkare har med sig från sin grundutbildning där ämnen som fysiologi och biokemi ingår. Sjuksköterskorna har dessutom bättre träning i att följa direktiv uppifrån. Det vore också underligt om det inte skulle vara just Pfizers läkemedel som i första hand används, eftersom dessa nu är det som man i Vetlanda associerar till när man tänker på livsstil, förutom mat och motion. Och det handlar inte bara om enstaka mediciner utan läkemedel för högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes och kolesterolsänkande statiner. Så sparas det värdefull tid och Vetlandaläkarna kan därför i lugn och ro ägna sig åt viktigare uppgifter än patienterna, som exempelvis administration, personalmöten och kontemplation över senaste golfrundorna.

Just nu planerar Mai-Lis Hellenius för en utbildning om fetter, den så kallade Fettskolan som är ett samarbetsprojekt mellan Stockolms Läns Landsting och Livstilsmottagningen (läs Pfizer). Gud bevare oss! Det alltmer långtgående korporativistiska samarbetet mellan vår offentligfinansierade sjukvård och kommersiella krafter går för långt. Stackars kollegor i sjukvården som kommer att vilseledas och stackars deras patienter.

  • Kommentarer(5)//blogg.ralfsundberg.se/#post15